สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน : SIAMHRM.COM

สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน   นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการมีส่วนร่วมฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ / ฝีมือให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน หรือฝึกยกระดับฝีมือแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตนเอง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

   1. นายจ้าง / ผู้สนใจ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการฝึกอาชีพพร้อมหลักฐาน ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในการอนุมัติหลักสูตร การจัดหาอุปกรณ์และครูฝึก และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ

   2. การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
      (1) เอกชน / นายจ้าง สามารถยื่นคำขอเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
      (2) จัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อคนหางานในประเทศ ทั้งนี้ เอกชน/นายจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM