เรื่อง สปส. แจ้งผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพฯ รับบริการสร้างเสริมสุขภาพฟรี ! : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส. แจ้งผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพฯ รับบริการสร้างเสริมสุขภาพฟรี !


รายละเอียด 64/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขากรุงเทพมหานคร จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานพยาบาลให้กับผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร ขอรับบริการได้จากโรงพยาบาลกว่า 40 แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร
การให้บริการดังกล่าวสำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปรับบริการตามสิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ฯ ได้ที่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ 16 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 31 แห่ง รวมทั้งสิ้น 47 แห่ง
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจวัดสายตา ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ ,การฝากครรภ์ ให้บริการตรวจครรภ์และตรวจร่างกายทั่วไปสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ,การวางแผนครอบครัว ให้บริการตรวจหลังคลอด การคุมกำเนิดชั่วคราว ,การให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ ให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม นิทรรศการและสื่อให้ความรู้ และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ตรวจสุขภาพและแนะนำเกี่ยวกับทันตสุขภาพ
“สปส.และสปสช.ร่วมมือกันจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นเพราะตระหนักถึงสุขภาพของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ ทั้งนี้สามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2548 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือสายด่วนสปสช. โทร.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง” เลขาธิการกล่าวในที่สุด

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM