เรื่อง สปส. จัดติวเข้มบุคลากรโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยเอดส์ : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส. จัดติวเข้มบุคลากรโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยเอดส์


รายละเอียด 59 / 2548

สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIVและผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ เพื่อติวเข้มบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในโครงการประกันสังคม ให้มีความรู้และความพร้อมในการให้บริการและติดตามผู้ประกันตนที่ติดเชื้อฯให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ มีสิทธิได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ตามสูตรที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมานั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ จำเป็นต้องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ต้องมีการปรับการใช้ยาและแนวทางการรักษาให้เหมาะสมต่อการรักษา อีกทั้งบุคลากรของสถานพยาบาลที่ปฏิบัติงานการให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสำนักงานประกันสังคมได้เท่าที่ควร และอาจเกิดปัญหาในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้ ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดโครงการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้คำปรึกษาและติดตามผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลของสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS โดยได้จัดโครงการอบรมตามโครงการดังกล่าว ไปแล้วจำนวน 4 รุ่น และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 800 คน อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมมีความจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยแบ่งแยกหัวข้อการอบรมตามความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรม โดยรุ่นต่อไปคือรุ่นที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 นี้ ที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม จำนวน 274 แห่ง แห่งละ 1 คน ให้ได้รับความรู้และมีความพร้อมอยู่เสมอในการให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วย และติดตามผู้ประกันตนที่ติดเชื้อให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 2534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM