เรื่อง เตือน! เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุรักษาตัวรพ.อื่นแจ้งด่วนใน 72 ชม. ! : SIAMHRM.COM

เรื่อง เตือน! เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุรักษาตัวรพ.อื่นแจ้งด่วนใน 72 ชม. !


รายละเอียด 78/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ย้ำหากผู้ประกันตนจำเป็นต้องได้รักษาโดยเร่งด่วน สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเท่านั้น โดยต้องรีบแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ให้ทราบด่วนเพื่อรับผิดชอบค่ารักษา
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงถึงกรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือุบัติเหตุไม่สามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามบัตรฯ ได้ ว่า
”ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ เป็นเหตุสุดวิสัยและจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดได้ โดยที่ผู้ประกันตนหรือญาติหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบด่วน เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือรับตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อไป”
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตร ฯ ทราบ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง โดยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ส่วนกรณีอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ยกเว้น ค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก เบิกค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท และเพิ่มการตรวจรักษาอื่นที่จำเป็นตามที่กำหนด ได้แก่ การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การฉีดสารต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยัก การฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะเข็มแรก กรณีการขูดมดลูก ฯลฯ
ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ค่าห้องและอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท ค่าห้อง อาหารและรักษาพยาบาลอยู่ในห้อง ICU วันละ 4,500 บาท ถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ อัตราครั้งละ 8,000-16,000 บาทตามระยะเวลาการผ่าตัด และมีรายการเพิ่มเติมอื่นตามที่กำหนด
“อย่างไรก็ตามหากผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวก หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /จังหวัด หรือโทร.สายด่วน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้ท่านไม่เสียสิทธิในการขอรับประโยชน์ทดแทน” เลขาธิการฯ กล่าวย้ำในตอนท้าย

 
...........................................
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM