Job Competency ?? : SIAMHRM.COM

Job Competency ??“Job Competency”  หรือ ความสามารถประจำตำแหน่งงาน มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น
 
        -     ความสามารถในสายงาน  Functional  Compency
        -     ความสามารถทางเทคนิค  Techical  Competency
        -     ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่   Role Specific Competency
        -    ทักษะความชำนาญประจำตำแหน่ง Job Skills
 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency   มีขั้นตอนดังนี้
 
1. กำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล 
        -  การสัมภาษณ์
        -  การทำ Focus  Group
 
 2. การดำเนินการเก็บข้อมูล
       -  การจัดบันทึก
       -  การบันทึกเทป
       -  การสังเกตการทำงานจริง
 
3. วิเคราะห์ Competency   เบื้องต้น
       -  กำหนด Competency  จากข้อมูลที่ได้
 
4. การตรวจสอบความถูกต้อง
        -  ตรวจสอบคนที่มีผลงานดี
        -  ตรวจสอบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งนี้
 
5.  สรุป Competency  ขั้นสุดท้าย
        -  การตัด competency  บางตัวที่มีข้อมูลสนับสนุนน้อยออก
        -  การปรับ/เพิ่ม   Competency  บางตัว
        -  สรุปร่วมกัน
 
 

ข้อมูลอ้างอิง : มารู้จัก  Compentency  กันเถอะ
 
โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
 

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM