เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39 : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39

เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39


รายละเอียด 97/2548

ประกันสังคมจับมือธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เพิ่มช่องทางบริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับนายจ้าง และรับเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารแก่ผู้ประกันตนม. 39 ให้บริการ 18 ก.ค. 2548 เป็นต้นไป
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เผยถึงความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นายจ้างและผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2548 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ว่า
“ปัจจุบันการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนฯ จากนายจ้างนั้น สปส. ได้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยร่วมกับธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด แต่สาขาที่ให้บริการมีเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อย สปส.จึงร่วมมือกับธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ ให้บริการรับเงินสมทบกองทุนฯ จากนายจ้างผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือระบบ e - payment ของธนาคาร โดยนายจ้างสามารถส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบผ่านทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งส่งคำสั่งให้ตัดบัญชีเงินฝากของนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-payment ของธนาคารเข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมได้ทันที”
นายจ้างที่สนใจส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบทางอินเตอร์เน็ต ขอรับแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ Username และ Password ได้ 2 แห่งคือ ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ download จาก Website ของ สปส. www.sso.go.th และส่งใบสมัครคืนให้กับ สปส.หรือยื่นความจำนงผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ได้ตามที่สะดวก
สำหรับนายจ้างที่ใช้บริการระบบ e-payment อยู่แล้ว สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการชำระเงินสมทบได้ เพียงแต่ต้องยื่นขอ Username และ Password ในส่วนของการส่งข้อมูลของ สปส.ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมเท่านั้น หลังจากที่ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนายจ้างเข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายในวันทำการถัดไป
นอกจากนี้ ธนาคาร ฯ ได้เพิ่มการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนฯ สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนที่สนใจใช้บริการส่งเงินสมทบโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 432 บาท และค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท เพื่อให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากในวันที่ 15 ก่อนเวลา15.30 น.ของทุกเดือน เมื่อธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนแล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ต่อไป
นายสรอรรถ ฯ กล่าวด้วยว่า การเพิ่มบริการดังกล่าวเป็นการพัฒนางานด้านบริการให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วน1506 ทุกวัน หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM