ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร : SIAMHRM.COM

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร


  กรณีผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำหลักฐานมาขอรับเงินคืน จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถเบิกได้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ภายใน 72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุ โดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ ต่อจากนั้นผู้ประกันตนต้อง เข้ารับการรักษาตัวต่อยังสถานพยาบาล ที่ระบุชื่อไว้ในบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM