ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างนำหนี้อื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนดมาหักกับค่าจ้าง.... : SIAMHRM.COM

ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างนำหนี้อื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนดมาหักกับค่าจ้าง....การที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างนำหนี้อื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนดมาหักกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกหักเงินดังกล่าวในระหว่างที่ลูกจ้างยังไม่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเท่านั้น
 
ดังนี้การที่โจทก์จำเลยตกลงกันเมื่อโจทก์พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของจำเลยแล้ว โดยโจทก์ตกลงให้จำเลยนำค่าชดเชยค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีซึ่งเป็นเงินที่จำเลยต้องจ่ายให้โจทก์หลังจากโจทก์พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเนื่องจากถูกเลิกจ้าง มาชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการของโจทก์ตามข้อตกลงก่อน เมื่อไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยจึงมีผลบังคับได้ไม่ตกเป็นโมฆะ
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5779/2541

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM