กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : SIAMHRM.COM

กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 
 
 
ความสำเร็จขององค์กรประการหนึ่ง คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพราะว่าทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Management) เป็นกระบวนการสมัยใหม่ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
โดยเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ
 
 
ด้านที่ 1 :  การตอบสนองต่อลูกค้า (Customer Responsiveness) หมายถึง ทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่และภารกิจอย่างชัดเจน  เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
ด้านที่ 2  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การบริหารอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)  รวมไปถึงผลผลิตที่ต้องมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
 
 
ด้านที่ 3 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบริหารที่ต้องเน้นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นมีความคิดในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น สามารถพัฒนาวิธีการจัดการงานในบรรลุผลสัมฤทธิ์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการปฏิบัติงานต้องมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
 
ด้านที่ 4 :  ความเป็นธรรม (Fairness)  หมายถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ จะเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น การบริหารด้วยความเป็นธรรมทั้งองค์กร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM