การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM) : SIAMHRM.COM

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM)การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based  HRM)
 
 
 
กระบวนการในการบริหารที่มุ่งสู่เป้าหมาย 4 ด้าน คือ การตอบสนองต่อลูกค้า (Customer Responsiveness) , ประสิทธิภาพ (Efficiency) , ประสิทธิผล (Effectiveness) ,  และความเป็นธรรม (Fairness) สามารถจำแนกเป็น 4 ด้าน ตามเป้าหมายคือ
 
 
1. การตอบสนองต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง (Responsiveness) มีกระบวนการบริหาร ได้แก่ การบริหารที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การใช้ระบบบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)  การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารความขัดแย้ง การบริหารมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVA)
 
 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) กระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร การเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง บุคลากรจะต้องเข้าใจสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้ยืดหยุ่นตลอดเวลา (Flexible) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการมากยิ่งขึ้น
 
 
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน โดยใช้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งมีความสำคัญมาก ในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ เพราะว่าเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการสร้าง Change Agent ในองค์กร
 
 
4. ความเป็นธรรม (Fairness) หมายถึง กระบวนการบริหารและจัดการ จะต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ ความเป็นธรรมที่มีต่อบุคลากร และความเป็นธรรมที่มีต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ดังนั้น กระบวนการจัดการที่เหมาะสม เช่น การกระจายอำนาจ การมอบอำนาจ  การบริหารแบบธรรมาภิบาล
 
 
ภาพ : องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM