การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 1 : การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร : SIAMHRM.COM

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 1 : การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรการพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 :  การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร
 
เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้คือ การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ พันธกิจ กิจกรรม และปัจจัยหลักให้ชัดเจน
 
 
วิธีดำเนินการ
 
1.     ดำเนินการทบทวนทางกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมายทางกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กร และปัจจัยที่จะจำไปสู่ความ
       สำเร็จขององค์กร
 
 
วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ คือ วัตถุประสงค์ขององค์กรที่แสดงผ่าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนธุรกิจ และกิจกรรมทางกลยุทธ์
 
ทิศทางขององค์กร คือ  แนวทางขององค์กรที่ต้องากรเป็นในอนาคต
 
ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร คือ ปัจจัยที่จะกำหนดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ เช่น ถ้าความพึงพอใจของลูกค้า คือ วัตถุประสงค์ ดังนั้นการให้บริการที่สนองตอบความคาดหวังของลูกค้าคือ ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
 
 
 
 
การทบทวนทางกลยุทธ์
กรมศุลกากร ฮ่องกง
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกิจกรรมทางกลยุทธ์
 
 
วิสัยทัศน์
 
        -    การจัดการภาษีศุลกากรให้มีคุณภาพด้วยความยุติธรรมและมีความชำนาญในการป้องกันรายได้ของรัฐบาลฮ่องกง
             รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อผูกพันการค้าสากล
 
 
 
พันธกิจ
 
        -    บริการงานด้านภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การบริหารจัดการและ เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
 
        -    ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ลดความยุ่งยากของหลักเกณฑ์ มีความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความซื่อตรง
 
        -    พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความสำเร็จของการทุ่มเทของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่งเต็มความ
             สามารถ
 
 
กิจกรรมทางกลยุทธ์
 
        -   การควบคุม  และการบังคับใช้
 
        -   การตรวจสอบแบบ Anti – Narcotics
 
        -   การป้องกันสินทรัพย์ทางปัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภค
 
        -   การป้องกัน และจัดเก็บรายได้
 
        -   การควบคุมทางการค้า
 
 
 
2.     ระบุถึงความท้าทายทางกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความท้าทายจากภายในและภายนอกองค์กร
 
 
 
กรมศุลกากรฮ่องกง
 
ความท้าทายทางกลยุทธ์
 
        -     การย้ายไปท่าอากาศยาน Chap Lap Kok
 
        -     การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของผู้โดยสารและคลังสินค้าที่ชายแดนฮ่องกง-จีน
 
        -     การเพิ่มความรับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค
 
        -     การเพิ่มขึ้นของความคาดหวังสาธารณะในด้านคุณภาพของการบริการ
 
 
 
ทำอย่างไร
 
1.   ทบทวนเอกสารสำคัญขององค์กร เช่น เอกสารที่ได้อธิบายถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กิจกรรม และกลยุทธ์อื่นๆ
 
2.   สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อทิศทาง ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร และปัจจัยที่ท้าทาย
 
3.   สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  เช่นบุคลากร   ผู้รับบริการ  เพื่อระบุความคาดหวังที่มีต่อองค์กร
 
 
 

 
 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM