การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 2 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ : SIAMHRM.COM

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 2 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์



การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 :  การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
               
 
เมื่อดำเนินการขั้นตอนที่ 2 แล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กล่าวคือ จะต้องเป็นประเด็นหลักที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์กร ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นวิธีการจัดการ กับประเด็นเหล่านี้
 
วิธีดำเนินการ
 
1.     ประเมินนัยทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้จากผลการสรุปในขั้นตอนที่ 1
 
2.     การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 
 
 
ความท้าทายทางกลยุทธ์และประเด็นทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
ความท้าทายทางกลยุทธ์
 
-  ย้ายไปท่าอากาศยาน Chap Lap koh
 
 
 
ประเด็นทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
-  การเพิ่มของความต้องการกำลังคน
-  การต้องการการฝึกอย่างมากสำหรับบุคลากรใหม่
-  พนักงานต้องการใช้เวลาอย่างมากเพื่อทำการสรรหาสมาชิก
   ใหม่
 
-  การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของผู้โดยสารและคลังสินค้าที่
   ชายแดนฮ่องกง - จีน
 
-  การเพิ่มของความต้องการกำลังคน
-  การเพิ่มความรับผิดชอบการปกป้องผู้บริโภค
-  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่
 
 
-  การเพิ่มขึ้นของความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคุณภาพ
   ของการบริการ
-  มาตรฐานการบริการต้องสามารถสื่อสารและวิธีการประเมิน
    แบบใหม่
-  การฝึกอบรมด้านคุณภาพการบริการ
 
 
 
 
ทำอย่างไร
 
1.     ทบทวนข้อสรุปจากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ขั้นตอนที่ 1 และเลือกนัยทางทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญออกมา
 
2.     ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลใดที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ ทิศทาง และปัจจัยที่
        ท้าทาย
 
 
คำถามในการระบุประเด็นทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์กลยุทธ์
 
 
 
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร
 
2. พันธกิจหลักขององค์กรมีอะไรบ้าง
 
3. ค่านิยมขององค์กรคืออะไร
 
4. วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
 
5.  ความสามารถหลักขององค์กร (Organization Competence) คืออะไร
 
6. บุคลากรในองค์กรมีความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competence) ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์หรือไม่
 
7.  ความสามารถเชิงสมรรถนะใหม่ๆที่ต้องการคืออะไร
 
8.  ในองค์กรให้คำนิยามของผู้ปฏิบัติงานชั้นเยี่ยมต่างจากผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างไร
 
9.  ระบบอะไรที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร
 
10. พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างไร
 
11. การพัฒนาบุคลากรที่เป็นอยู่ปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อสิ่งท้าทาย หรือความต้องการขององค์กรในอนาคตหรือไม่
 
12. สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในเรื่องทรัพยากรบุคคลคืออะไร
 
13. บุคลากรได้ถูกกระตุ้นให้รับรู้ถึงสิ่งที่ท้าทาย หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรทั้งในปัจจุบัน หรือ อนาคตหรือไม่
 
14. อะไรคือผลกระทบของการกระตุ้นให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
 
15. มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ และ ศักยภาพให้อยู่กับองค์กร
 
16. วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรหรือไม่
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM