ประกันสังคมโชว์ตัวเลขผู้รับบริการศูนย์ฟื้นฟูฯ : SIAMHRM.COM

ประกันสังคมโชว์ตัวเลขผู้รับบริการศูนย์ฟื้นฟูฯ
ประกันสังคมโชว์ตัวเลขผู้รับบริการศูนย์ฟื้นฟูฯ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เผยตัวเลข ผู้เข้ารับบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การทำงาน ครึ่งปีแรก พร้อมย้ำ คุณสมบัติ ผู้ขอรับบริการ

นายรังสฤษฎ์ จันทรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สวัสดิการสังคม กล่าวว่า ลูกจ้าง ที่เจ็บป่วย หรือประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน ขั้นทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ นอกจาก จะได้รับความคุ้มครอง จากกองทุนเงิน เป็นค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และเพิ่ม 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด พร้อมค่าทดแทนอีกร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน กรณี.......เกิน 3 วัน ไปแล้ว ยังจะได้รับ การฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ และอาชีพศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพ คนงานจังหวัด ปทุมธานีด้วย ซึ่งในช่วงครึ่งปี 2543 ตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึง เดือนกรกฎาคมนี้ มีจำนวนลูกจ้างเข้ารับการ ฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งหมด 302 ราย ผู้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางด้านการแพทย์ 262 ราย รับบริการ ฟื้นฟู สมรรถภาพ อาชีพ 295 ราย และมีผู้จบการฟื้นฟู สมรรถภาพ สามารถ ประกอบ อาชีพได้ 81 ราย

เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกค้า ที่สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสีย สมรรถภาพ การทำงานของอวัยวะ เนื่องจากการทำงาน จะต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เป็นลูกจ้าง ที่ประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน และผู้ประกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

สามารถช่วยตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ไม่เป็นผู้ติดยาให้โทษ โรคติดต่อร้ายแรง อาการพิการทางสมอง จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

อายุ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดความรู้ ยกเว้นที่ฝึกอาชีพ สาขาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้นขึ้นไป

โดยสามารถติดต่อ ขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม หมู่ 3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์ 567-0778 ในวันและเวลาราชการ

 

 

แหล่งข้อมูล : www.nationejobs.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM