บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่?? : SIAMHRM.COM

บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่??    นางสาวขาว ผู้ประกันตน เป็นลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ผู้ประกันตนมีสภาพโสด และบิดา มารดา ได้เสียชีวิตแล้ว ผู้ประกันตนได้รับนายสืบเป็นบุตรบุญธรรมโดยมิได้จดเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด และได้รับอุปการะเลี้ยงดูนายสอบมาตั้งแต่เป็นทารก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 เวลา 13.10 น. ผู้ประกันตนเสียชีวิตด้วยโรคน้ำท่วมปอดร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว เนื้องอกแพร่กระจายมายังปอดและเนื้องอกมะเร็งเต้านม และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล นายสืบในฐานะบุตรบุญธรรมของนางสาวขาวผู้ประกันตน จะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพหรือไม่
    ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 มาตรา77 จัตวา วรรคสอง (1) กำหนดว่าทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จของผู้ประกันตน ได้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ข้อเท็จจริง กรณีนี้ ถึงแม้นางสาวขาว ผู้ประกันตนได้อุปการะเลี้ยงดูนายสืบไว้เป็นบุตรบุญธรรมโดยเปิดเผยมาเป็นเวลานานแต่การให้ความช่วยเหลือดูแลดังกล่าวมิได้ทำให้นายสืบจะมีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนไม่ ดังนั้น นายสืบจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ
 
 
 
 
จาก : จดหมายข่าว ประกันสังคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM