การคำนวณอัตราการลาออกจากงาน (Measuring trunover) : SIAMHRM.COM

การคำนวณอัตราการลาออกจากงาน (Measuring trunover)อัตราการออกจากงาน ต่อปี            =  จำนวนพนักงานที่ออก x100                                              
                                                จำนวนพนักงานทั้งหมดโดยเฉลี่ย 
                                             
ตัวอย่าง เช่น
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1000 คน พนักงานออกทั้งสิ้น 30 คน (ลาออก 20 คน และไม่ผ่านทดลองงาน 10 คน)
                             =             30 x 100   =  3 %
                                       1000

หากจะคำนวณอัตราพนักงานออกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่น้อยกว่า 1 ปี สามารถทำได้

ตัวอย่าง เช่น
ฝ่ายวิศวกรรมมีพนักงานทั้งสิ้น 29 คน ในระยะเวลา 3 เดือนมีพนักงานลาออก  5 คน อยากทราบว่าในระยะเวลา 3 เดือนมีอัตราพนักงานลาออก เท่าใด

        =  จำนวนพนักงานที่ออก x 100  x  12 (เดือน) = 5 x100 x12                                
       จำนวนพนักงานทั้งหมดโดยเฉลี่ย       4                 29        4

        =    51.72%      
 
  อัตราการลาออกที่ควรจะเป็น
      การบริหารงานส่วนนี้จำเป็นที่ต้องกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ หรือกลยุทธ์ของฝ่าย HR เองเช่นเดียวกับอัตราการหยุดงาน ตัวอย่าง
๛  อัตราการออกจากงานรวม ไม่เกิน 7 %
        หาจะถามว่าอัตราคนเข้าออก เท่าใดถึงจะเหมาะสม ? โดยทั่วไปทางบ้านเราอาจถือได้ว่าอัตราการเข้าออกปีละ 24 % เป็นเกณฑ์ปกติหมายความว่า หากตัวเลขสูงกว่า 24 % ไปมากแสดงว่าองค์กรนั้นมีปัญหาด้านบุคลากรต้องรีบแก้ไข เช่น
-  พนักงานไม่มีขวัญและกำลังใจ
-  ไม่มีความภักดีต่อองค์กร
-   อัตราค่าจ้างต่ำเกินไป
-   ผู้บริหารไม่ได้รับศรัทธาจากพนักงาน
-    บริษัทฯไม่มีความมั่นคง
แต่ถ้าหากตัวเลขต่ำกว่า 24 % นั้นแสดงให้เห็นว่าองค์กรดี ในเชิงการบริหารงานบุคคล ที่สำคัญตัวเลขการเข้าออก ของแต่ละแผนกเป็นสิ่งสำคัญและน่าสนใจในการนำมาวิเคราะห์ปัญหาบุคลากรเฉพาะแผนก และจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดต่อไป
การออกจากงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
 

การออกงานหลีกเลี่ยงได้
การออกงานหลีกเลี่ยงไม่ได้
-  ไม่สะดวกในการเดินทาง
- ไม่พอใจงานที่ทำอยู่ เช่นค่าจ้างต่ำไป
- ครอบครัวมีปัญหา
- เลี้ยงลูก
- ย้ายถิ่นที่อยู่
- เปลี่ยนอาชีพ
- ศึกษาต่อ
- อื่นๆ
 
-   การเกษียณอายุ
-  ปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บ
- ตั้งครรภ์
- ทุพพลภาพ
- เสียชีวิต
 

 
 
Turnover Prone Employee
  1. Chronically Dissatisfied เปลี่ยนงานตามความพอใจ กลุ่มนี้ประวัติการเปลี่ยนงานสูง
  2. Job Mismatched  คุณสมบัติสูงหรือต่ำเกินไป กลุ่มนี้คิดว่าหากงานไม่ท้าท้ายก็คิดจะเปลี่ยนงานและหากคุณสมบัติต่ำเกินไป บริษัท อาจไม่พอใจ
  3. Organization Mismatched พบมากในรายที่เป็น Professional, Technical หรือ Sales  ขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมองค์กร ของแต่ละบริษัทฯ
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM