โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์


    
ชื่อโครงการ
โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์
ระยะเวลา
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักแรงงานสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
0 -2245 - 7688
รายละเอียด
                      โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์เป็นโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งกรมฯ เห็นชอบให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ดำเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการอาศัยความร่วมมือแบบการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้าง ในการปรึกษาหารือและจัดทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีขององค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความเข้มแข็งอันจะเป็นแนวทางหนี่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2547 โดยได้ดำเนินโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 เนื่องในวันวิสาขบูชา และครั้งที่ 2 ในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา (วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และวันที่ 1 สิงหาคม 2547)                      จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2547 ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า นายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมากได้ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้มีการนำโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ไปเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการของตน รวมทั้งได้มีการนำโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดยะลาและปัตตานีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ความ ไม่สงบจากการก่อการร้ายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งและพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จังหวัดฯ จึงได้มีการนำรูปแบบของโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ไปจัดทำเป็นโครงการ ศาสนสัมพันธ์นำแรงงานยะลาสู่สากล และโครงการ ศาสนแรงงานสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่ของทั้ง 2 จังหวัดเป็นชาวไทยมุสลิม                      ในปีงบประมาณ 2548 ได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกในวันมาฆบูชา (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548) และได้มีการขอความร่วมมือไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับรายงานผลการดำเนินการตามโครงการจากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 17 หน่วยงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการและประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 3,960 คน โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การเวียนเทียน การทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน เป็นต้น

----------------------------------------------------------------

ข้อมูลโดย สำนักแรงงานสัมพันธ์

จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์  : ที่มา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM