แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ : SIAMHRM.COM

แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ


    

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

 

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบของปัญหาเอดส์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน ผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายการป้องกันและการจัดการด้านเอดส์ในโลกแห่งการทำงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการพหุภาคี จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางในการดำเนิน งาน ป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการขึ้น โดยใช้ชื่อว่า แนวปฏิบัติการป้องกันและ จัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดทั้งใน ระบบและนอกระบบ สามารถนำแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการของตนได้โดย สมัครใจ เพื่อที่สถานประกอบกิจการจะไม่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบกิจการที่มีต่อสังคมในการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ทั้งนี้ แนวปฏิบัติ การป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถาน ประกอบกิจการ มีสาระสำคัญแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนหลัก คือ

๑ . เรื่องสิทธิแรงงานและการคุ้มครอง ซึ่งมีเนื้อหาอ้างอิงมาจากแนวปฏิบัติเรื่องโรค เอดส์ ในโลกแห่งการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization:ILO) ปฏิญญาสากลว่าด้วยความตกลงร่วมกันเรื่องโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nation General Assembly Special Session, June 2001 : UN GASS ) โดยอยู่บนกรอบของรัฐธรรมนูญ แห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นของประเทศไทย ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ของคณะกรรมการแห่ง ชาติว่าด้วยการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ ด้วย เพื่อที่จะให้นายจ้าง สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองบนหลัก การ พื้ นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยก กีดกัน ริดรอนสิทธิของลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

๒ . ระบบการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์ในสถานประกอบกิจการ การกำหนดนโยบาย ด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ การลดผลกระทบของปัญหาเอดส์ในสถานประกอบกิจการ การช่วย เหลือดูแลลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์ และการขจัดการเลือก ปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี หรือได้รับผลกระทบจากเอดส์          

กระทรวงแรงงาน จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ให้สถานประกอบกิจการทั้งหลายได้ทราบและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

                                                                        ( นางอุไรวรรณ    เทียนทอง )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM