Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ) : SIAMHRM.COM

Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ)Presentation  Skills  (ทักษะการนำเสนอ)
   
      ความหมาย  :     การอธิบายและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกให้
                                 เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  ตลอดจนการประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    จัดเตรียมเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่พร้อมก่อนนำเสนอ
 ·    ไม่มีการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มผู้ฟัง
 ·    ใช้แนวทางและวิธีการเดิม ๆ ในการนำเสนอ
 ·    ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจ
 
2
 
 ·    จัดเตรียมเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนนำเสนอ 
 ·    อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้
 ·    ตอบข้อคำถามไม่ชัดเจนในบางประเด็น
 
3
 
 ·    วิเคราะห์ระดับของกลุ่มผู้ฟังก่อนนำเสนอ
 ·    ปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
 ·    ตอบข้อสักถามของผู้ฟังได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
 ·    ซักถามผู้ฟังเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการนำเสนอ
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
 ·    ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพ
 ·    ประเมินการนำเสนอของตนเองจากกลุ่มผู้ฟังอยู่เสมอ
 ·    หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางนำเสนออยู่ตลอดเวลา
 
5
 
 ·    กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความสนใจสิ่งที่นำเสนอ
 ·    สร้างบรรยากาศและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
 ·    อ้างอิงบุคคล เวลา สถานที่ และประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จให้แก่ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพ     
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM