Leadership (ภาวะผู้นำ) : SIAMHRM.COM

Leadership (ภาวะผู้นำ)Leadership  (ภาวะผู้นำ)
   
      ความหมาย  :     กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถหาข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุน รวมทั้งกล้ารับ
                                 ผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  ตลอดจนสามารถโน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหรือ
                                 มีความคิดเห็นคล้อยตามได้
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง
 ·    ขาดการวางแผนงานหรือการจัดระบบงานที่ดี
 ·     ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งทำให้เกิดผลเสียในการดำเนินงาน
 ·    ไม่สามารถพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหรือมีความคิดเห็นคล้อยตามได้
 
2
 
 ·    สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอก่อนการตัดสินใจ
 ·    รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอ
 ·    ตัดสินใจช้าทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ  ต้องล่าช้า
 
3
 
 ·    คิดวิเคราะห์หาเหตุผลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 ·    โน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 ·    ยุติปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในทีมได้
 
4
 
 ·    กล้ายอมรับข้อผิดพลาดหรือผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 ·    จัดการปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานได้
 ·    ช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจในการวางแผนงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จ
 ·    กระตุ้นให้ผู้อื่นทุ่มเทความพยายามในการทำงาน
 
5
 
 ·    แสดงออกถึงความเป็นผู้ทำภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความขัดแย้ง
 ·    ทำให้ผู้อื่นสร้างพันธะสัญญาในการมุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อภาพพจน์ขององค์การ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM