Influencing (การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น) : SIAMHRM.COM

Influencing (การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น)Influencing  (การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น)
   
      ความหมาย  :     การใช้ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง    และจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของการบรรลุ
                                 เป้าหมายร่วมกัน   รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นให้เป็นไปตาม
                                เป้าหมายที่กำหนด
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถโน้มน้าวสมาชิกในทีมเห็นด้วยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 ·    ไม่รู้แนวทางและเทคนิคในการโน้มน้าวชักจูงผู้อื่น
 ·    ไม่สามารถชี้แจงและให้รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่นได้
 
2
 
 ·    ไม่สามารถทำให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอย่างเต็มใจ
 ·    ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นปฏิบัติตามได้ไม่ชัดเจน
 ·    ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคหรือแนวทางในการชักจูงผู้อื่นได้
 
3
 
 ·    โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
 ·    ทำให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอย่างเต็มใจ
 ·    ชี้แจงประโยชน์และผลดีที่สมาชิกในทีมจะได้รับจากการมีส่วนร่วมต่าง ๆ
 ·    ตอบข้อคำถามแก่สมาชิกในทีมได้ชัดเจน
 
4
 
 ·    ชักจูงและจูงใจให้สมาชิกภายนอกทีมเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
 ·    ใช้เทคนิค วิธีการ เหตุผล คุณค่า ความรู้สึกกระตุ้นให้ผู้อื่นอยากมีส่วนร่วม
 ·    ชี้แนะแนวทางเลือกและพิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมให้กับสมาชิกภายในและภายนอกทีม
      ได้
 
5
 
 ·    ทำให้หน่วยงานภายนอกเห็นด้วยและเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้น
 ·    ยกตัวอย่างและประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จ ให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นภาพ
 ·    ทำให้ผู้อื่นสร้างพันธะสัญญาและยอมรับในเป้าหมายร่วมกัน
 ·    ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนที่ต่อต้านและไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้สำเร็จ
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM