Endurable (ความอดทน) : SIAMHRM.COM

Endurable (ความอดทน)Endurable  (ความอดทน)
   
      ความหมาย  :    ความอดทน  อดกลั้นต่อสถานการณ์  บุคคล  หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันและยึดถือเอาเป้าหมาย
                                  จากความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง  โดยไม่เกิดความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    โต้เถียงหรือตำหนิผู้ร่วมงานเสมอ  หากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 ·    ไม่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 ·    ไม่พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 
2
 
 ·    รับฟังข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ต้องกันของผู้ร่วมงานบ้างในบางครั้ง
 ·    แสดงกิริยาและน้ำเสียงไม่เหมาะสมเป็นบางครั้งเมื่อต้องทำงานที่ไม่ชอบ
 ·    ขอคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานและสมาชิกในทีมในการจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง
       เป็นบางครั้ง
 
3
 
 ·    อดกลั้นต่อข้อตำหนิหรือการสบประมาทจากผู้อื่น
 ·    เต็มใจและยินดีที่จะรับมอบงานซึ่งไม่ใช่งานประจำของตน
 ·    มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานเพื่อไปสู่จุดหมาย  แม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม
 ·    คิดหาวิธีและแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางานได้ในสภาวะที่กดดัน
 
4
 
 ·    วางแผนและจัดการกับงานที่ต้องส่งมอบอย่างเร่งด่วนได้สำเร็จ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกในทีมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 ·    คิดหาวิธีและแนวทางใหม่ ๆ  ในการพัฒนางานได้ในสภาวะที่กดดัน
 
5
 
 ·    วิเคราะห์และประเมินแนวทางเลือกในการจัดการกับปัญหาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและ
       มีผลกระทบต่อองค์การ
 ·    ทำงานร่วมกับกลุ่มคนหลายกลุ่มจากภายนอกหน่วยงานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้
 ·    ช่วยเหลือสมาชิกในทีมและนอกทีมจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM