Energetic (ความกระตือรือร้น) : SIAMHRM.COM

Energetic (ความกระตือรือร้น)Energetic  (ความกระตือรือร้น)
   
      ความหมาย  :    ความตื่นตัวและขวนขวายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ   และความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
                                รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกตื่นตัวในการทำงาน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานตามวิธีการหรือแนวคิดเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
 ·    ไม่ขอคำแนะนำในการทำงานจากหัวหน้างาน
 ·    ไม่แสวงหาความรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 ·    ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด
 
2
 
 ·    พยายามเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 ·    ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 ·    ส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้าบ้างเป็นบางครั้ง      
 
3
 
 ·    นำแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานได้สำเร็จ
 ·    แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมาประยุกต์
      ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้  
 ·    ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 
4
 
 ·    วางแผนงานและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
 ·    วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยตนเอง
 ·    หาโอกาสในการรับฟังประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคม
 ·    มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จและส่งมอบผลงานก่อนระยะเวลาที่กำหนด
 
5
 
 ·    เต็มใจและรับอาสาในการทำงานที่นอกเหนือจากงานประจำของตน
 ·    สร้างบรรยากาศให้สมาชิกในทีมมีความรู้สึกตื่นตัวกับการทำงาน
 ·    พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมอยู่เสมอ
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM