Delegation (การมอบหมายงาน) : SIAMHRM.COM

Delegation (การมอบหมายงาน)Delegation  (การมอบหมายงาน)
   
      ความหมาย  :    การกระจายงานและความรับผิดชอบไปสู่สมาชิกภายในและภายนอกทีมงานได้อย่างเหมาะสม
                                และมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านของเวลา  ปริมาณงาน  และความสามารถของผู้รับมอบงาน
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    กระจายงานโดยไม่คำนึงถึงปริมาณงาน  เวลา  และความสามรถของผู้รับมอบงาน
 ·   ไม่มีการชี้แจงเหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นของงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
 
2
 
 ·    อธิบายหน้าที่และขั้นตอนการทำงานหลักให้แก่ผู้รับมอบงาน
 ·    ปรึกษาและขอคำแนะนำจากหน้างานบ้างในการจัดสรรงานให้แก่สมาชิกในทีม
 ·    ขาดความชัดเจนในการให้ข้อมูลในรายละเอียดและตอบคำถามจากผู้รับมอบงาน
 
3
 
 ·    กระจายงานได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถของสมาชิกภายในทีม
 ·    เสนอแนะวิธีการในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับมอบงานได้
       อย่างชัดเจน
 ·    ติดตามผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ
 ·    มีความมั่นใจในการตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้รับมอบงาน
 
4
 
 ·    กระจายงานได้อย่างเหมาะสม  บนพื้นฐานของเวลา  ปริมาณงาน  ทรัพยากรที่มีอยู่  และความ
      สามารถของสมาชิกภายในทีม
 ·    มองเห็นความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆได้อย่างเป็นระบบ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
 
5
 
 ·    กระจายงานได้อย่างเหมาะสม  บนพื้นฐานของเวลา  ปริมาณงาน  ทรัพยากรที่มีอยู่  และความ
      สามารถของสมาชิกภายในและภายนอกทีม
 ·    กระตุ้นให้ผู้รับมอบงานเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 ·    หาวิธีในการจูงใจให้ผู้รับมอบงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM