ความจำเป็นในการนำระบบมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ในองค์กร : SIAMHRM.COM

ความจำเป็นในการนำระบบมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ในองค์กร
ในการที่สามารถทำให้ท่านสามารถนำระบบไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จ การรับทราบในเรื่องความจำเป็นในการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง

อะไรคือความจำเป็นที่เราควรนำระบบ ISO 14001 ไปปฏิบัติใช้

  • วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของแต่ละ องค์กรจะมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เช่น องค์กรที่เป็นผู้ผลิตก็จะมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นคือ มีเสียง ฝุ่น น้ำเสีย อากาศเสีย ของเสียหรือขยะ และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ถ้าเป็นองค์กรที่ดำเนินการทางด้านการบริการ ก็มักจะเกิดการใช้ทรัพยากรมากเกินไปอย่างไม่คุ้มค่า และไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น และถ้าองค์กรสามารถควบคุมไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ ผู้บริหารสามารถใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่า องค์กรนี้เป็นองค์กรที่รักษาสภาพแวดล้อมและเป็นมิตรต่อชุมชนรอบข้าง
  • องค์กรจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด เนื่องจาก
    • 1) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมและกำจัดของเสียเหล่านั้นซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนลดลง
    • 2) มีโครงการการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น โครงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือการใช้น้ำในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าได้ก่อให้เกิดการประหยัดนับเป็นจำนวนเงินมหาศาล
  • ขจัดปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าในระบบการค้าเสรี เช่น ในปัจจุบัน ลูกค้าจะไม่ใช่ผู้บริโภคหรือ end user เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการรวมกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งอาจเป็นเมือง ประเทศ หรือประชาคมต่างๆ และได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องกีดกันทางการค้า โดยกำหนดให้ผู้ที่จะส่งสินค้าเข้าไปขายในกลุ่มดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามและครอบคลุมถึงผู้ผลิตสนับสนุน (Supporting industry) ที่ผลิต สินค้าหรือชิ้นส่วนส่งให้อุตสาหกรรมที่ผลิต เพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมในประเทศก็จะถูกกดดันให้เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ เหตุผลทางด้านการค้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความแตกต่างในการลงทุน กล่าวคือประเทศที่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวดส่งผลให้อุตสหกรรมต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำจัดมลพิษสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวดในเรื่องดังกล่าว เป็นผลสรุปของความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าเสรี เนื่องจากการลงทุนไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน จึงมีการผลักดันทางอ้อมให้ระบบ ฯ ISO 14001 เป็นมาตรการในทางการค้า ระบบ ฯ จึงเป็นเงื่อนไขทางการค้าด้วยเหตุผล เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแฝงด้วยเหตุผลความไม่เป็นธรรม ดังกล่าวข้างต้น ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้าคือประเทศที่เจริญแล้วทางด้านตะวันตกจึงมักค้ากับองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบ ฯ ดังกล่าวแล้ว หากประเทศใดปฏิเสธที่จะใช้ระบบ ฯ ดังกล่าวก็ต้องเสียโอกาสทางการค้าในการแข่งขันไป
  • ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดกับชุมชน หรือสังคมรอบข้างระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ประกอบการ มีวิธีดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้ประกาศกำหนดไว้ ทำให้มลพิษสิ่งแวดล้อมอยู่ในมาตรฐานที่ ไม่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ จึงเป็นการลดความรุนแรงในด้านชุมชนรอบข้างด้วย รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับข้อบังคับต่างๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในอนาคต

ที่มา : moodythai.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM