Project Architect : SIAMHRM.COM

Project Architect


บทบาทและหน้าที่:

มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการงานออกแบบโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแลงานก่อสร้างสถาปัตย์กรรมโครงการให้เป็นไปตามแบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักในด้านงานออกแบบ งานสถาปัตย์ ฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร

คุณสมบัติ:

• สัญชาติไทย
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development)
• สามารถใช้โปรแกรม BIM ArchiCAD, AutoCAD, 3Dmax และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
• มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี
• บริหารการจัดการเรื่องเวลา และอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ สามารถใช้ MS Office
• มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก
• สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM