Engineer Training Manager (Coach) : SIAMHRM.COM

Engineer Training Manager (Coach)


ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ:

• วางแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ของ BU ให้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นภายใต้บทบาทหน้าที่ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ BU และเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ (Career Path) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Index) และลักษณะการทำงานของบุคลากร BU
• กำหนดหรือทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) สำหรับพนักงาน BU ในแต่ละตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นหลักการในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละตำแหน่งในแต่ละปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจและความต้องการในการฝึกอบรม
• นำเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรต่อ BU Academy Dean, BU Academy Director และ Academic Board (ผู้บริหารของ BU) เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และสื่อสารแผนที่ได้รับการอนุมัติไปยัง Learning Designer เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
• ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ (Learning Interventions) โดยให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Road Map) และผลการวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ (Learning Needs)
• ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลความรู้ที่ได้รับ และพัฒนากระบวนการในการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งข้อมูลองค์ความรู้ และแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้องหาองค์ความรู้นั้นๆ รวมถึงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้งานจริง โดยอยู่ในรูปแบบของคู่มือการสอน (Leader’s Guide) และเอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
• ออกแบบระบบการรวบรวมและบริหารจัดการองค์ความรู้ของ BU เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษา
• ออกแบบแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น ตลอดจนเป็นผู้ประเมินและตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและแนวทางการสอนของผู้สอนและผู้ให้บริการจากภายนอก ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางที่วางไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• เป็นผู้วางและเตรียมการดำเนินการให้คำปรึกษา แนะแนวให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่อบรม ทั้งสำหรับ Site Engineer, Project Manager และสอนงานพนักงานใหม่ในช่วง On boarding
• เป็นผู้สึกษาและนำเครื่องมือในการสังเกตการณ์ (Observation Application) เพื่อนำไปใช้ในการสังเกตการณ์การปฎิบัติงาน
• เป็นผู้สังเกตการณ์ติดตามผลแก่ Site Engineer, Project Manager ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ Business Unit Academy
• เป็นผู้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานของผู้รับการแนะแนวและหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM