คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (บัดนี้ - 25 มกราคม 2555) : SIAMHRM.COM

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (บัดนี้ - 25 มกราคม 2555)
คณะทันตแพทยศาสตร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงาน

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7

 จำนวน

 ๑ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 - หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๕ ม.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารคณะฯ ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ ชั้น ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๖๓๗   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM