คนทำงานบ้านบุกกระทรวงแรงงานร้องดันเข้าประกันสังคม-กำหนด ชม.ทำงานให้ชัด : SIAMHRM.COM

คนทำงานบ้านบุกกระทรวงแรงงานร้องดันเข้าประกันสังคม-กำหนด ชม.ทำงานให้ชัด


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่กระทรวงแรงงาน เครือข่ายคนทำงานบ้านนำโดยนางสมร พาสมบูรณ์ ประธานเครือข่ายพร้อมด้วยสมาชิกและผู้แทนภาคเอกชน เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพรวมกว่า 10 คน เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอปัญหาของคนรับใช้ตามบ้าน

นางสมรกล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ออกกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ทำให้คนรับใช้ตามบ้านที่ได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎกระทรวงดังกล่าวออกมาแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมปัญหาของคนรับใช้ตามบ้าน

จึงอยากให้กระทรวงแรงงานผลักดันให้ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 189 และ 177 เช่น นายจ้างต้องจัดที่พักในบ้านให้เป็นสัดส่วน มีสวัสดิการอาหาร

อีกทั้งช่วยผลักดันให้คนรับใช้ตามบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคมและขอให้ กระทรวงแรงงานปรับปรุงกฎกระทรวงโดยกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนรับใช้ตามบ้าน ให้ชัดเจน เพราะคนรับใช้ตามบ้านส่วนใหญ่ต้องทำงานตั้งแต่ตี 5 จนถึงเวลาที่นายจ้างเข้านอน

(มติชนออนไลน์, 7-12-2555)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM