กรมโยธาธิการฯ รับพนักงานราชการ หลายอัตรา ดังนี้ : SIAMHRM.COM

กรมโยธาธิการฯ รับพนักงานราชการ หลายอัตรา ดังนี้


  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.พนักงานวางผังเมือง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ทางผังเมือง หรือทางสถาปัตยกรรม
 
 2.พนักงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 3.พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
 4.พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ
 
 5.พนักงานผังเมือง (กลุ่มงานบริการ) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 6.พนักงานเขียนแบบ (กลุ่มงานเทคนิค) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
 
 7.พนักงานเครื่องยนต์ (กลุ่มงานเทคนิค) (2 อัตรา)
 -มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 
 8.พนักงานช่างไม้ (กลุ่มงานเทคนิค) (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง
 -มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานช่างไม้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น) ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ  
  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM