มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครงาน อาจารย์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครงาน อาจารย์


 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง / อัตราเงินเดือน
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
ระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
ระดับปริญญาโท อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,610 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง)
4.5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.6 ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
4.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(ในวันสมัครและวันเข้ารับการสอบโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง)

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรร ในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท

7. การกำหนดลักษณะงานและการประเมินสมรรถนะของตำแหน่ง
เป็นไปตามรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2)

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
8.1. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://eoffice.kru.ac.th/person/ และสอบในวันที่ 19 มีนาคม 2553
8.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ สอบทดลองสอน ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://eoffice.kru.ac.th/person/ และสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2553

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้
9.1 ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ
9.2 ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ และสอบทดลองสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

10. การประกาศผลการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรภายในวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://eoffice.kru.ac.th/person/ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรไว้ 1 ปี

11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัคร โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบในประกาศผลการเลือกสรร
อนึ่ง หากมีตำแหน่งงานในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันว่างอีกในภายหลัง ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2553
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
---------------------------------------------------


พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร
2. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


การประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
- ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
(ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 125
75 การสอบข้อเขียน
ความสามารถในการสอน 50 การสอบทดลองสอน
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 50 การสอบสัมภาษณ์
รวม 300


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM