บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในทีม : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในทีมในการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร สามารถแบ่งทีมได้อย่างง่ายๆ ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งก็คือ ผู้นำ, ผู้บันทึก, และสมาชิก
องค์ประกอบ 3 ส่วนนี้ จะต้องทำงานด้วยความร่วมมือกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ผู้นำทีม
ผู้นำของทีม มีหน้าที่สำคัญ ในการเชื่อมต่อความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีมเข้าด้วยกัน กำหนดตารางการทำงาน และปูทางสู่การทำงานนั้น รวมทั้งวางแผนการประชุมกับสมาชิกภายในทีม สร้างสภาวะให้สมาชิกภายในทีม รู้สึกถึงการเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเอื้อต่อการพัฒนางาน กระตุ้นสมาชิกของทีม เพื่อให้สมาชิกรู้สึกว่า ได้รับความสนใจอยู่เสมอ ตลอดจนติดตามการทำงาน ติดตามการทำโปรเจคต์ และตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของบริษัท (อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

ผู้บันทึก
ผู้บันทึกของทีม เปรียบเสมือนฝ่าย HR ซึ่งมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ ผู้นำ ในเรื่องต่างๆ เช่น การเก็บรักษาประวัติการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น และการให้ความร่วมมือของสมาชิกในที่ประชุม
ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้บันทึกจะต้องแสดงข้อมูลเหล่านั้น ให้ผู้นำทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของปฏิบัติการ และเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายของการทำงาน ผู้บันทึก มีหน้าที่คอยอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้ผู้นำตรวจสอบการทำงานของสมาชิกทุกคนในทีม และพัฒนาการทำงาน ให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้

สมาชิกในทีม
สมาชิกในทีม มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการทำงาน และเข้าร่วมการประชุม ยอมรับ และปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน ติดตามงานให้สำเร็จตามตารางการทำงาน 
ระหว่างการประชุม เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ที่สมาชิก จะต้องเสนอไอเดีย และข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับการพัฒนางานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งสำหรับสมาชิกของทีม ก็คือ สมาชิกจะต้องให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้เกิดความรู้สึกสะดวก ในการที่จะบอกข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหารทำงานร่วมกัน

โดย : ThaiHrCenter.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM