HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร


หลักการและเหตุผล
 บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีความสำคัญในการให้ความดูแล ส่งเสริมช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความสุขที่อยู่ในองค์กรช่วยกระตุ้นให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในฐานะโค้ช (Coach) และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำให้บุคลากรแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้เทคนิค Counsellingและการให้คำปรึกษาโดยตรงด้วยการให้คำปรึกษา (consulting) จึงต้องพัฒนาให้HRD มีความสามารถในหลายๆ ด้าน 
หลักการพัฒนาและช่วยเหลือให้บุคลากรมีความสามารถในการดึงศักยภาพและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคที่สำคัญ 4 เรื่องคือ...
       การดึงศักยภาพบุคลากร (Coaching)
       การทำให้บุคลากรเข้าใจปัญหาของตัวเอง (Counselling)
       การให้คำปรึกษาโดยตรง (Consulting)
       การช่วยเหลือ ดูแล แนะนำ (Mentoring) 
การพัฒนาให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีทักษะในเรื่องดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถทำให้การช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาบุคลากร เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการดูแลพนักงานแบบครบวงจร ไม่ว่าพนักงานจะเกิดประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม เพราะเทคนิควิธีการต่างๆ นั้นสามารถแก้ไขอาการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เมื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ในทุกกรณี ก็จะสามารถ ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ทีมงาน HRD ขององค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการ Coaching & Counsellingได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียน สามารถนำแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีหลังการฝึกอบรมเสร็จ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือการพัฒนาและให้คำปรึกษาบุคลากรด้วย Style ที่เป็นของผู้เรียนเอง ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักการโค้ชและทักษะการโค้ชชิ่ง
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโค้ชและการโค้ชชิ่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
       ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชงาน (Coaching)
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop :สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
การให้คำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยเหลือในฐานะ HRD
       Coaching V.S. Counselling
       Coaching V.S. Counselling V.S. Consulting
       Coaching & Mentoring
       เทคนิคการผสมแนวทางการให้การช่วยเหลือประเภทต่างๆ 
       Workshop : การสร้างแนวทางการให้คำปรึกษาของตัวเอง
       Role Playing : การพัฒนาทักษะ Coaching & Mentoring
       Role Playing : การพัฒนาทักษะ Counselling& Consulting
การพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามประเภทต่างๆ
       กิจกรรมย่อย :การรับฟังเชิงรุก 
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อพนักงานมีลักษณะปัญหาดังนี้ 
       เทคนิคการจับประเด็นปัญหาของพนักงาน
       กรอบทางความคิดของพนักงานที่ควรรู้ 
       การเข้าใจเบื้องหลังพฤติกรรมของพนักงาน 
       Workshop : เทคนิคการเข้าใจพนักงานให้ถูกต้อง
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง 

Day II: การประยุกต์ใช้การ Coaching&Counselling
การสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบ้านที่นำไปฝึกฝน
       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching &Counselling
       สรุปประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
       การให้คำชี้แนะเพิ่มเติมจาก Master Coach (Clinic)
       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการ Coaching&Counsellingของตัวเอง
       การกำหนดเป้าหมายก่อนดำเนินการ (Goal Setting)
       การดำเนินการด้วยคำสำคัญ (Key Words)
       การดำเนินการด้วยรูปภาพ (Model)
       การดำเนินการด้วยเรื่องเล่า หนังสือ น่าสนใจ
       Workshop : สร้างเครื่องมือของตัวเอง
       Role Playing: การให้คำปรึกษาด้วยแนวทาง Coaching &Counselling
การประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่ม (Group Coaching&Counselling)
       หลักการของ Group Coaching &Counselling
       กระบวนการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม
       บทบาทสำคัญของผู้เป็นโค้ช &ที่ปรึกษา
       ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมกลุ่ม
       Role Playing : ดำเนินการ Group Coaching &Counsellingด้วยตัวเอง
สรุปแนวความคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
       การประยุกต์ใช้กับการฝึกอบรม (Training & Group Coaching)
       การดำเนินการแบบ 1:1 Coaching &Counselling
       การดำเนินการกลุ่ม (Group Coaching &Counselling)
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM