หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6420 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสินเชื่อ
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนและควบคุม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เทคนิคการแพทย์
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3 . ผู้จัดการคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์
สาขา ศิลปศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ็HR MANAGER
2. PA Of MD
3 . HROD(งานทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์การ)
 
การศึกษาสูงสุด ์ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
สาขา Organization Development(OD)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. Leader
3 . Ptoductionstaff
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สาขา การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. งาน part time
2. งานวันเสาร์ วันอาทิตย์
3 . งานพาสไทม์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขา การเงิน การธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. งานด้านการเงิน
2. งานด้านการลงทุน
3 . งานธุรกิจ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ (ใกล้เขตปทุมวัน)
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. HR & Admin Supervisor
2. หัวหน้าบุคคลและธุรการ
3 . Assist HR Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. Operation Manager
2. Reservation Manager
3 . Product Development
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา จิตวิทยาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and nearby, Nakhon Nayok
อายุ 55 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกผลิต
2. Supervisor Production
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีนบุรี
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. คิวซี คิวเอ
2. หัวหน้างาน
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.ตาพระยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จ.สมุทรปราการ
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บุคคล
3 . Ducoment
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานควบคุมคุณภาพ
2. R&D
3 . QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นิคมนวนคร
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. คลังสินค้า
3 . ส่งเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน มัธยมวัดบึงทองหลาง
สาขา พละ
ประสงค์ทำงานที่ วังทองหลาง
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. ล่าม
2. แปลภาษา
3 . ไกด์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3 . จป.วิชาชีพ
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริณญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ พื้นที่ จังหวัด ปทุมธานีและอยุธยา
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงาน HR
2. WH.
3 . งานตรวจสอบ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ สุวรรณภูมิ
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. Production Manager
2. Operations Manager
3 . Logistics Manager
 
การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 53 ปี
เพศ  ชาย
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำสนามบิน
3 . พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
 
การศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ใช้งาน 53616 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128387 คน